Begegnungszentrum in Hultschin / Setkávací centrum v Hlučíně

Über das BGZ und Verband in Hultschin

Das Begegnungszentrum hat eine vorteilhafte Lage in der Stadt Hultschin. Es befindet sich auf der Zahradni-Straße, sein Gebäude steht also in der Nähe der Ausfallstraße in Richtung nach Ostrau. Unweit des Begegnungszentrums erstreckt sich das historische Zentrum der Stadt.  Die Zugänglichkeit ist auch sehr günstig. Die Reise vom Zug- oder Busbahnhof zum BGZ dauert max. zehn Minuten zu Fuß.

Das Begegnungszentrum in Hultschin entstand im Jahre 1996. Die Vorbereitungen auf die Gründung des Vereines dauerten mehr als zwei Jahren, während dieser Zeit kam es zu vielen Zusammentreffen, dank den die Mitglieder an vielen Veranstaltungen und Ereignissen teilgenommen haben. Zu den Mitgliedern gehörten vor allem diejenige, die sich in der Volksabstimmung zur deutschen Minderheit bekannt haben.

Nach langen Verhandlungen mit Eigentümern und dank der finanziellen Unterstützung der Botschaft der BRD in Prag ist es gelungen, die Räumlichkeiten zum Zusammentreffen zu finden und sie regelmäßig zu mieten. So entstand eine neue Siedlung des Vereines in Hultschin, der sich schrittweise entwickelt und heute ein der wichtigsten Begegnungszentren in Tschechien darstellt. Das Gebäude bleibt weiter als Siedlung des Verbandes enthalten, sodass das BGZ hier bis heute befindet.

 

Die Gemeinschaft in Hultschin zählt zurzeit ca 120 Mitglieder, die sich aktiv am Betrieb des BGZs beteiligen. Die Mitglieder kommen aus verschiedenen Ortschaften, die dem BGZ unterteilt sind. Zu diesen gehören Thröm (Třebom), Markersdorf (Markvartovice), Schillersdorf (Šilheřovice), Bobrownik (Bobrovníky) und Beneschau in Schlesien (Dolní Benešov). Um ihre Aktivität zu unterstützen und zu entwickeln, werden es verschiedene Zusammentreffen, Ereignisse, Ausbildungskurse und andere Tätigkeiten veranstaltet.

Hauptaktivitäten und Ziele des BGZs

Das BGZ kümmert sich um die Förderung der deutschen Sprache und Kultur, weiter um die gemeinsame Geschichte und nicht zuletzt auch um die Entwicklung von Freundschaften zu anderen BGZ und Verbänden. Das BGZ in Hultschin orientiert sie sowohl auf seine Jugend, als auch auf seine erwachsene Gemeinschaft. Für diese Zwecke veranstaltet das BGZ in Hultschin folgende Programme:

 •  Deutschkurse für alle Alterskategorien   (Kinder, Jugend, Erwachsene)
 •  Ausbildungsseminare, Vorlesungen, Workshops, ...
 •  Organisation der "Deutschen Kulturtage" 
 •  Organisation von Ausstellungen in ganzer Region des Hultschiner Ländchens
 •  Klub der Historie
 •  Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionen
 •  Sommeraufenthalte und Austauschprogramme für die Kinder und Jugend
 •  regelmäßiges Zusammentreffen von Senioren
 •  regelmäßiges Einladen von ausländischen Gästen

Zusammenarbeit mit vielen Partners und Organisationen

Das Begegnungszentrum in Hultschin pflegt gute Kontakte zu anderen BGZ und Verbänden in Tschechien, aber auch in Polen, wo die Orientierung auf das Gebiet Oberschlesiens deutlich ist. Für die Entwicklung und Förderung der Ausbildungprogramme arbeitet das BGZ mit vielen Schulen (GS, MS, HS) zusammen. Zu den wichtigsten Partners gehören:

 •  Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien
 •  Stiftung Magdeburg
 •  Universitäten in Olmütz und Ostrau  (Abteilung der Germanistik)
 •  Goethe-Institut 

Něco o setkávacím centru a svazu v Hlučíně

Setkávací centrum má výhodnou pozici uvnitř města Hlučína. Nachází se na Zahradní ulici, jeho budova stojí v blízkosti výpadovky ve směru na Ostravu. Nedaleko setkávacího centra se rozprostírá historické centrum města. Rovněž dostupnust k samotné budově je příznivá, cesta z vlakového popř. autobusového nádraží k samotné budově trvá max. 10 minut pěší chůze.
 

Setkávací centrum v Hlučíně vzniklo v roce 1996 po předešlém dvouletém usilování o jeho zřížení. Během této doby došlo k několika setkáním členů spolku. kteří se zúčastnili mnoha akcí a událostí. Značnou část těchto členů tvořili příslušníci, kteří se u přiležitosti sčítání lidu sami přihlásili k německé menšině.

 

Po dlouhých jednáních s vlastníky nemovitostí se podařilo najít interní prostory ke shledávání členů. Díky finanční podpoře velvyslanectví NSR v Praze se daří tyto prostory úspěšně najímat. Tak vzniklo sídlo setkávacího centra, které se postupně rozvijí, čímž se dnes zařadilo mezi jedno z nejdůležitějších center v Česku. Budova na Záhradní ulici tak zůstává nadále zachována jako sídlo spolku.


Společenství v Hlučíně čítá v současnosti ca 120 členů, kteří se aktivně podílejí na chodu setkávacího centra. Členové pocházejí z různých obcí, které jsou podřízeny samotnému centru v Hlučíně. Mezi ně patří Třebom, Markvartovice, Šilheřovice, Bobrovníky a Dolní Benešov. Aby byla podporována a rozvíjena jejich aktivita, pořádají se různá setkání, události, vzdělávací kurzy a další činnosti.
 

Hlavní aktivity a cíle setkávacího centra a spolku

Setkávací centrum se stará o podporu německého jazyka a kultury, dále pak o společnou historii a v neposlední řadě také o rozvoj přátelství s dalšími setkávacími centry a spolky. Setkávací centrum v Hlučíně se orientuje jak na svou mládež, tak také na své společenství dospělých. Pro tyto účely pořádá centrum v Hlučíně následující programy:

 

 • kurzy německého jazyka pro všechny věkové kategorie  (děti, mládež, dospělí)
 • vzdělávací semináře, přednášky, workshopy, ...
 • organizace tzv. Německých kulturních dnů
 • organizace výstav v rámci regionu celého Hlučínska
 • klub historie
 • filmová představení s následnými diskuzemi
 • letní pobyty a výměnné programy pro děti a mládež
 • pravidelné setkávání seniorů
 • pravidelné pozvání zahraničních hostů

Spolupráce s mnoha partnery a organizacemi

Setkávací centrum v Hlučíně pečuje o dobré kontakty k dalším setkávacím centrům a spolkům v Česku. Taktéž orientace na Polsko je značná, platí to především na oblast Horního Slezska. Pro rovoj a podporu vzdělávacích programů spolupracuje setkávací centrum s mnoha školskými zařízeními (ZŠ, SŠ, VŠ). K nejdůležitějším partnerům patří:

 •  Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 •  Nadace v Magdeburgu
 •  Univerzity v Olomouci a v Ostravě     (oddělení germanistiky)
 •  Goethe-Institut
Hier finden Sie uns / zde nás najdete: